Hotărâri 2019

NumărDatăReferințe
11219.12.2019darea în administrare Școlii Gimnaziale Segarceaza a imobilului-construcție „Grădinița cu program prelungit și creșă” și teren aferent, situat în str. Crinului, nr.1, Segarcea, județul Dolj
11119.12.2019stabilirea cuantumului burselor și numărul acestora care se vor acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și Școala Gimnazială Segarcea
11019.12.2019acordarea unui ajutor financiar domnului Gaciu Cosmin-Nicușor
10919.12.2019aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
10819.12.2019aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv …….”
10719.12.2019modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare în județul Dolj și Regulamentului privind instruirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza Orașului Segarcea [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3]
10619.12.2019aprobarea Ștatului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea la data de 19.12.2019 [Anexa 1]
10519.12.2019prelungirea contractului de concesiune nr. 37/24.12.2004
10428.11.2019aprobarea listei nominale a candidaților și valoarea nominală a premiilor, în vederea acordării de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obținut rezultate deosebite …..
10328.11.2019modificarea Hotărârii nr. 58 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.06.2019
10220.11.2019modificarea Hotărârii nr. 57 adoptată de Consiliul Local Segarcea
10128.11.2019alocarea sumei de 35 mii lei din bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Segarcea pentru achiziționarea și oferirea cadourilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă copiilor școlari și preșcolari
10028.11.2019aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 28.11.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
9928.11.2019aprobarea propunerii de rețea școlară pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul Orașului Segarcea
9828.11.2019prelungirea contractului de concesiune nr. 34/24.12.2004
9728.11.2019prelungirea contractului de concesiune nr. 31/24.12.2004
9628.11.2019aprobarea impozitelor și taxelor locale cu aplicabilitate în anul 2020 la Primărial Orașului Segarcea [Anexa 1]
9528.11.2019aprobarea execuției bugetare a U.A.T Orașul Segarcea la data de 30.09.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
9425.10.2019modificarea structurii organizatorice a Primăriei Orașului Segarcea, începând cu data de 01.11.2019, prin desființarea Biroului de Asistență Socială și Registrul Agricol ……. [Anexa 1] [Anexa 2]
9325.10.2019aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 25.10.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
9225.10.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.11.2019
9125.10.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.11.2019
9030.09.2019menținerea Hotărârii nr. 61 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.06.2019
8930.09.2019aprobarea Ștatului de funcții și Organigramei Clubului Sportiv PROGRESUL SEGARCEA
8830.09.2019revocarea Hotărârii nr. 62 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.06.2019
8730.09.2019înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență [Anexa 1] [Anexa 2]
8630.09.2019aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Orașului Segarcea
8530.09.2019desemnarea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, în anul 2019-2020, a trei reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
8430.09.2019desemnarea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Segarcea, în anul școlar 2019-2020, a doi reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
8319.09.2019aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 19.09.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
8230.08.2019modificarea Hotărârii nr. 134 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 17.12.2018
8130.08.2019anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Orașului Segarcea
8030.08.2019aprobarea modalității de gestiune a anumitor activități ale serviciului de salubrizare în județul Dolj; procedura de atribuire a contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale …” ș.a.
7930.08.2019aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 30.08.2019
7830.08.2019aprobarea execuției bugetare a U.A.T Orașul Segarcea la data de 30.06.2019
7730.08.2019validarea mandatului de consilier local al domnului Danciu Mihai
7630.08.2019constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Constantin Adrian și vacantarea postului de consilier din cadrul Consiliului Local al Orașului Segarcea
7508.08.2019expunerea de motive înregistrată sub nr. 6189/07.08.2019, întocmită de Primarul Orașului Segarcea; Raportul comun înregistrat sub nr. 6179/07.08.2019, întocmit de Direcția Administrativă, Serviciului Buget Finanțe Contabilitate Impozite și Taxe Local și Compartimentul Juridic
7408.08.2019revocarea hotărârii nr. 66/11.07.2019
7308.08.2019aprobarea sumei de 50 mii lei necesară pentru desfășurarea evenimentului „Ziua Orașului Segarcea” și a programului artistic care se va organiza cu ocazia sărbătorii „Ziua Orașului Segarcea
7225.07.2019aprobarea documentației actualizată Studiul de oportunitate e-ticketing pentru proiectul „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
7125.07.2019documentația actualizată „Instrument de calcul al emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor” pentru proiectul „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
7025.07.2019actualizarea „Studiului de Trafic în Orașul Segarcea, județul Dolj”, aprobat prin HCL nr.54/15.06.2018
6917.07.2019confirmarea inventarului patrimoniului privat al UAT și însușirea acestuia cu privire la terenul din Segarcea, str. Unirii, nr. 29D
6811.07.2019aprobarea Regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi și a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Orașului Segarcea [Anexa 1]
6711.07.2019Raportul comun înregistrat sub nr.5271/2019, întocmit de DIrecția Admnistrativă, Serviciul Buget Finanțe Contabilitate Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Juridic
6605.07.2019Raportul comun înregistrat sub nr.5238/05.07.2019, întocmit de DIrecția Admnistrativă, Serviciul Buget Finanțe Contabilitate Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Juridic
6511.07.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 14.08.2019
6411.07.2019aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea, cu aplicabilitate de la 11.07.2019
6311.07.2019aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 11.07.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
6227.06.2019aprobarea Ștatului de funcții și Organigramei Clubului Sportiv PROGRESUL SEGARCEA
6027.06.2019transmiterea în folosință gratuită către ANL pe perioada realizării investiției a terenului situat în Orașul Segarcea, str. Unirii, nr.29D
5927.06.2019aprobarea modificării Ștatului de funcții și Organigramei personalului contractual din cadrul Primăriei Orașului Segarcea [Anexa 1] [Anexa 2]
5827.06.2019darea în administrare către OCPI Dolj a spațiului cu suprafața de 12 mp, aflat în domeniul public, pentru înființarea Biroului de Relații cu Publicul Segarcea
5727.06.2019aprobarea alocării, din bugetul local, a sumei de 24.400 lei, în vederea participării Ansamblului de folclor „Segărceanca” la Festivalul Național (concurs) de Folclor pentru Copii și Tineret ……
5627.06.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 02.07.2019
5521.06.2019aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic și a devizului general actualizat în urma semnării contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții
5421.06.2019modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 102/27.09.2018
5321.06.2019modificarea Hotărârii nr. 101/27.09.2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea
5231.05.2019aprobarea execuției bugetare a U.A.T. Orașul Segarcea la data de 31.03.2019
5131.05.2019aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERET, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. UNIRII, NR. 29D, ORAȘ SEGARCEA”
5031.05.2019aprobarea cotei de carburant pentru microbuzul marca OPEL CIBRO, aferentă anului 2019
4931.05.2019aprobarea Bilanțului contabil, Contului de profit și pierdere, al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL, la data de 31.12.2018 [Anexa 1]
4831.05.2019aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 31.05.2019 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
4703.05.2019aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE ȘCOALA GENERALĂ 1 SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE”
4603.05.2019modificarea HCL nr. 115/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE ȘCOALA GENERALĂ 1 SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE” …
4503.05.2019prelungirea contractului de concesiune nr. 107/04.05.2009
4403.05.2019modificarea contractului de concesiune nr. 107/04.05.2009
4322.04.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 10.05.2019
4222.04.2019aprobarea devizului general actualizat în baza OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE CLĂDIRI ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN BIROURI ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI CREȘĂ ….”
4122.04.2019aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ al SPitalului Orășenesc Segarcea
4022.04.2019aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Segarcea
3922.04.2019indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2020
3822.04.2019aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL pentru anul 2019
3722.04.2019aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea pentru anul 2019
3609.04.2019aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITARE TERMICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP C1 ȘI CORP C2 – LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILĂ”
3509.04.2019aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020
3409.04.2019modificarea Hotărârii nr. 99/27.09.2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea – „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la corp C1 și corp C2 – Liceul Tehnologic Horia Vintilă”
3329.03.2019numirea domnului Ionele Alexandru în funcția de președinte al Clubului Sportiv Progresul Segarcea
3229.03.2019modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 27/04.03.2019 pentru aprobarea proiectului „Dotare ambulatoriu Spital Orășenesc Segarcea” și a cheltuielilor legate de proiect
3129.03.2019numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate Segarcea S.R.L. și aprobarea modelului contractului de mandat încheiat cu aceștia
3007.03.2019aprobarea numărului de participanți și a cheltuielilor ocazionate de deplasarea acestora în localitatea Voineasa, județul Vâlcea, în perioada 28.martie.2019 – 31.martie.2019
2907.03.2019demisia domnului Ilie Silviu din funcția de consilier local PSD și declararea locului vacant
2807.03.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din date de 04.04.2019
2704.03.2019modificarea Hotărârii nr. 134 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 17.12.2018
2628.02.2019aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea, cu aplicabilitate de la 28.02.2019 [Anexa 1]
2528.02.2019aprobarea situațiilor financiare, a anexelor la situațiile financiare la data de 31.12.2018 și execuția bugetară a U.A.T. Oraș Segarcea la data de 31.12.2018
2428.02.2019prelungirea contractului de concesiune nr. 152/24.03.2014
2328.02.2019organizarea rețelei școlare începând cu data de 01.09.2019 la nivelul Orașului Segarcea
2228.02.2019mandatarea unei persoane să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia
2115.02.2019modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 33/04.04.2018 privind implementarea proiectului „Modernizare străzi în Orașul Segarcea, județul Dolj: str. Zefirului, str. Rozelor – tronson Gârnicioara, Aleea Unirii”
2015.02.2019modificarea devizului general pentru contractul de lucrări „Modernizare străzi în Orașul Segarcea, juețul Dolj” finanțat prin PNDL 2, conform OUG 114/2018
1915.02.2019modificarea Hotărârii nr. 57 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 15.06.2018
1831.01.2019aprobarea sumei de 2.213.517,92 lei inclusiv TVA, reprezentând finanțarea U.A.T. Segarcea pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere ți dotare Spital Orășenesc Segarcea”
1731.01.2019acordarea unei bonificații doamnei Logofătu Elena, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 29.01.2019, în sumă de 5.000 lei, sumă netă
1631.01.2019aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Segarcea, pentru anul 2019
1531.01.2019stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Segarcea
1431.01.2019aprobarea tarifelor pentru iluminatul public pe categorii de lucrări practicate de SC Salubritate Segarcea SRL în anul 2019
1331.01.2019aprobarea tarifelor la manopera pentru lucrările de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi practicate de SC Salubritate Segarcea SRL
1231.01.2019aprobarea ajustării tarifelor pentru lucrările practicate de SC Salubritate Segarcea SRL
1131.01.2019aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al SC Salubritate Segarcea SRL, cu aplicabilitate în anul 2019 [Anexa 1] [Anexa 2]
1031.01.2019aprobarea Planului de lucrări de interes local cu aplicabilitate în anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
831.01.2019aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al Primăriei Orașului Segarcea, județul Dolj, cu aplicabilitate în anul 2019 [Anexa 1] [Anexa 2]
731.01.2019mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din data de 04.02.2019
616.01.2019aprobarea documentelor necesare desemnării candidaților pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al SC Salubritate Segarcea SRL
509.01.2019aprobarea planului de selecție inițial pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Salubritate Segarcea SRL
409.01.2019desemnarea membrilor Comisiei de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Salubritate Segarcea SRL
309.01.2019modificarea Hotărârii nr. 99/27.09.2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea
209.01.2019modificarea Hotărîrii nr. 101/27.09.2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea
109.01.2019acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2018, în sumă de 1.967.302,65 lei

Sari la conținut