Impozite persoane fizice

1. IMPOZIT PE CLADIRI

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

ACTE NECESARE:

Acte necesare eliberarii certificate lor de atestare fiscala pentru persoane fizice:

 1. Cerere tip persoane fizice;
 2. Copie act de identitate al titularului de rol/împuternicire în original şi copie act de identitate împuternicit;
 3. Copie carte de identitate autoturism (pentru înstrăinare auto);
 4. Copie certificat deces (certificat căsătorie, naştere, după caz) pentru succesiune.
 5. Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate. notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea. (Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Art.160, alin(2).)

             CLADIRI REZIDENTIALE:

Toate documentele sunt solicitate in copie conform cu originalul conformitatea cu originalul se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „Conform cu originalul”

* Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:

 • Declaratie de impunere cladire (ITL-001 Model 2016);
 • Declaratie de impunere teren (ITL-003 Model 2016);
 • Actul de dobandire;
 • Documentatie cadastrala;
 • Actul de identitate al proprietarului/proprietarilor;
 • Certificatul de performanta energetica;
 • Dosar cu sina.

* Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:

 • Declaratie de impunere (ITL-001 Model 2016);
 • Autorizatia de construire;
 • Certificatul de urbanism;
 • Documentatia cadastrala a terenului si cladirilor existente la data emiterii autorizatiei de construire;
 • Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Memoriul tehnic, schita cladirii;
 • Certificatul de performanta energetica;
 • Actul de identitate;
 • Dosar cu sina.

* Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a cladirilor/terenurilor in cazul persoanelor fizice (Model);
 • Actul de instrainare;
 • Actul de identitate.

* Pentru scaderea din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a cladirilor/terenurilor in cazul persoanelor fizice (Model);
 • Autorizatia de demolare;
 • Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
 • Documentatie cadastrala teren (fotocopie);
 • Actul de identitate(fotocopie).

* In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • Cerere;
 • Actul de identitatate (fotocopie).

* In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:

 • Cerere;
 • Actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului;
 • Actul de identitate.

CLADIRI NEREZIDENTIALE SI MIXTE

**declaratiile vor fi insotite, dupa caz:

 • Raportul de evaluare care reflecta valoarea cladirii la 31 decembrie si care trebuie sa contina dovada inregistrarii acestuia in baza de data ANEVAR;
 • Contractul de inchiriere in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatilor economice;
 • Contractul de comodat incheiat conform art 2146-2157 din Codul Civil in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatilor economice;
 • Autorizatia de construire privind shimbarea de destinatie a cladirii si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Documentatia cadastrala;
 • Autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Actul de dobandire din care rezulta valoarea cladirii in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
 • Dosar cu sina.

Toate documentele sunt solicitate in copie conform cu originalul conformitatea cu originalul se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „Conform cu originalul”

TERMENE DE PLATA

 • I – pana la 31 martie inclusiv;
 • II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr. 96/2019 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

SANCTIUNI

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
 2. Nedepunerea declaratiilor fiscale.

Contraventia prevazuta la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, cea de la pct. 2 cu amenda de la 279 la 696 lei.

2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

 In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de impunere la care se vor anexa acte doveditoare.

 Conform Legii nr. 227/2015, art 463 pct(2), “pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.”

TERMENE DE PLATA

 • I – pana la 31 martie inclusiv;
 • II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 Conform HCL nr. 96/2019 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Toate documentele sunt solicitate in copie conform cu originalul conformitatea cu originalul se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „Conform cu originalul”

ACTE NECESARE

* Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:

 • Declaratie de impunere(ITL-003 Model 2016);
 • Actul de dobandire;
 • Documentatie cadastrala;
 • Actul de identitate;
 • Adeverinta Registrul Agricol;
 • Dosar cu sina.

* Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:

 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a cladirilor/terenurilor in cazul persoanelor fizice (Model);
 • Actul de instrainare;
 • Actul de identitate.

* In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • Cerere;
 • Actul de identitatate.

* In cazul in care intervin modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren:

 • Declaratie de impunere ITL-003 Model 2016);
 • Actul in baza caruia a intervenit modificarea;
 • Documentatie cadastrala;
 • Actul de identitate;
 • Dosar cu sina.

SANCTIUNI

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 1. Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
 2. Nedepunerea declaratiilor fiscale.

 Contraventia prevazuta la pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, cea de la pct. 2 cu amenda de la 279 la 696 lei.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE:

Toate documentele sunt solicitate in copie conform cu originalul conformitatea cu originalul se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „Conform cu originalul”

 • Cerere;
 • Actul de identitate sot/sotie;
 • Documentele justificative din care sa rezulte ca beneficiaza de scutire;
 • Actul de proprietate al imobilului.

RESTITUIRI DE SUME:

Documente necesare:

COMPENSARI DE SUME:

Documente necesare:

Sari la conținut