Impozite persoane juridice

Acte necesare pentru înregistrarea în evidența fiscală:

I. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

DECLARAȚIE DE IMPUNERE – completată la secțiunile care revin contribuabilului (Model 2016 ITL 002 – 2 exemplare) însoțită de următoarele documente:

A. În cazul declarației prevăzută la art. 495 lit. b din Legea nr.227/2015

– Balanța de verificare la 31.12.2019;

-Situația analitică a contului 212 „Construcții” la 31.12.2019 (balanța miljoacelor fixe, centralizator, etc.);

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinația clădirii (copie);

RAPORT DE (RE)EVALUARE* – care reflectă valoarea clădirii la 31.12.2019, întocmit de un evaluator autorizat  în conformitate cu standardul GEV500 și dovada înregistrării rezultatelor în BIF;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie);

*Raportul de (re)evaluare se depune numai dacă persoana juridică a optat pentru actualizarea valorii clădirii la 31.12.2019. Valoarea impozabilă stabilită în raportul de (re)evaluare nu se înregistrază în contabilitate.

B. În cazul dobândirii prin acte translative sau similare:

ACTUL DE DOBÂNDIRE A CLĂDIRII, care poate fi:

– contract de vanzare – cumpărare, contract de schimb, act de donație, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecatorească ramasă definitivă/ irevocabilă, act adițional la actul constitutiv al contribuabilului, etc. (copie);

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fișa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

RAPORT DE EVALUARE* – întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (copie);

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinația clădirii (copie);

CERTIFICATUL ENERGETIC (copie), în cazul actelor autentice;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie)

*Raportul de evaluare se depune în cazurile în care valoarea nu se poate stabili din actul translativ al dreptului de proprietate;

C. În cazul contractelor de leasing financiar:

CONTRACTUL DE LEASING FINANCIAR, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

RAPORT DE EVALUARE – întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (copie);

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinația clădirii (copie);


CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie)

D. În cazul construirii sau modernizării:

NOTIFICAREA DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR (copie);

PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (copie);

DECLARAȚIA PRIVIND VALOAREA REALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (copie);

PROCESUL VERBAL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR (copie) – pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, ;

DOCUMENTUL CONTABIL (balanta analitică, nota contabila, fișa mijlocului fix) care să ateste valoarea clădirii;

FISA CONT 231 – Imobizări corporale în curs de execuție;
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie)AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE (copie);

E. În cazul taxei pe clădiri

DOCUMENTUL PRIN CARE SE ATRIBUIE ÎN ADMINISTRARE / FOLOSINȚĂ / CONCESIUNE CLĂDIREA, proprietate a statului, a județului Dolj sau a orașului Segarcea (copie);

CERTIFICAT CU VALOAREA ÎNSCRISĂ ÎN CONTABILITATEA PROPRIETARULUI CLĂDIRII și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz;

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ/ EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ/AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/ALTE DOCUMENTE din care să rezulte destinația clădirii (copie);

DOCUMENTE DE ÎNFIINȚARE în cazul persoanelor juridice pentru care legea nu prevede înregistrarea în ONRC (copie);

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL SOCIETĂȚII LA ONRC (copie)

II. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Acte necesare pentru înregistrarea în evidența fiscală:

DECLARATIE DE IMPUNERE – completată la secțiunile care revin contribuabilului (Model ITL 004 – 2 exemplare) însoțită de următoarele documente:

ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, care poate fi, dupa caz:

-contract de vanzare – cumparare, contract de schimb, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva / irevocabila, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (copie);

-contract de leasing financiar, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (copie);

-documentul prin care i se atribuie in administrare / folosinta / concesiune etc. un teren proprietate a statului, a județului Dolj sau a orașului Segarcea (copie);

ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE REGISTRUL AGRICOL PRIVIND CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI;

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ (ex.: fisa corpului de proprietate), dupa caz (copie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste inregistrarea terenului în evidența contabilă;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie)

Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

DECLARAȚIA PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A IMOBILULUI (2 exemplare) însoțită de următoarele documente:

ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, care poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de donatie, sentinta judecatoreasca definitiva/irevocabila (copie);

DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) care sa ateste scăderea clădirii/terenului în evidența contabilă;

III.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE  RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

DECLARATIA DE IMPUNERE – completată la secțiunile care revin contribuabilului (Model ITL 015– 2 exemplare);

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ ACORD DE AMPLASARE (copie) ;

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE LA ONRC PENTRU COMERCIANȚI, RESPECTIV ACTUL PRIN CARE SE DOBÂNDEȘTE PERSONALITATEA JURIDICĂ PENTRU CEILALȚI CONTRIBUABILI (copie)

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama și publicitate

DECLARATIA DE IMPUNERE – completată la secțiunile care revin contribuabilului (Model ITL 014 – 2 exemplare);

CENTRALIZATOR VENITURI ;

IV. ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE SEDIU SOCIAL:

– CERERE;

– ÎNCHEIEREA JUDECĂTORULUI DELEGAT LA ONRC PRIN CARE SE ADMITE CEREREA DE SCHIMBARE DE SEDIU;

– COPIE CUI

V.  RESTITUIRI/COMPENSĂRI

Acte necesare pentru restituiri

CERERE (Model ITL 059– 2 exemplare);

ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE ÎMPUTERNICIRE /CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂȚII LA ONRC

dupa caz:

FOTOCOPII LEGALIZATE ALE HOTĂRÂRII JUDECATORESTI, DEFINITIVE/ IREVOCABILE SAU DE PE DECIZII ALE ORGANELOR JURISDICTIONALE SAU ADMINISTRATIVE, PENTRU SUMELE STABILITE PRIN ACESTEA.

Acte necesare pentru compensari

CERERE (Model ITL 058 – 2 exemplare);

ACTUL DE IDENTITATE / ACT DE IMPUTERNICIRE / C.U.I.;

dupa caz:

ORDIN DE PLATA (copie) ;

EXTRAS DE CONT (copie);

TITLURI DE CREANTA/ORICE ALTE DOCUMENTE CARE ATESTA PLUSUL SI OBLIGATIA DE PLATA (copie).

BALANȚA DE VERIFICARE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea;

BALANȚA MIJLOACELOR FIXE la luna anterioară celei în care s-a depus cererea.

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:

  1. Cerere tip persoane juridice;
  2. Copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI);
  3. Împuternicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma însoțită de copie act de identitate;
  4. Alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al orașului Segarcea;
  5. Copie ultima balanță analitică și/sau balanța mijloace fixe sau bilanț de lichidare (în cazul în care certificatul de atestare fiscală se solicită pentru radierea firmei la Registrul Comerțului);
  6. Copie carte de identitate autoturism (pentru înstrăinare auto).

IMPORTANT
Toate documentele prezentate in copie se vor certifica „pentru conformitate cu originalul”.
Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.
Potrivit art. 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura fiscala în relațiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.

În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligația de a depune declarații la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele și din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligațiile acestuia din urmă față de organul fiscal.

Dispozițiile aliniatului precedent nu se aplică:

a) contribuabilului/plătitorului care are rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spațiului Economic European;

b) contribuabilului/plătitorului care are rezidența într-un stat care este parte a unui instrument juridic internațional semnat de România și care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și recuperarea creanțelor fiscale.

Sari la conținut