Proiecte hotărâri 2022

NumărDatăReferințe
7828.09.2022aprobarea achiziționării serviciilor de asistentă juridică la nivelul UAT Segarcea, pe o durată de 6 luni, respectiv în perioada 28.09.2022 – 27.03.2022
7728.09.2022rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 28.09.2022
7622.09.2022desemnarea în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar, constituită la nivelul Școlii Gimnaziale un reprezentant al Consiliului Local Segarcea
7522.09.2022desemnarea în GRUPUL DE ACȚIUNE ANTIBULLYING, constituit la nivelul Şcolii Gimnaziale Segarcea, în anul școlar 2022-2023, un reprezentant al Consiliului Local Segarcea
7422.09.2022desemnarea în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Segarcea, în anul școlar 2022-2023, un reprezentant al Consiliului Local Segarcea
7322.09.2022desemnarea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Segarcea, a unui număr de trei reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
7222.09.2022desemnarea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Horia Vintilă Segarcea, a unui număr de trei reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
7122.09.2022aprobarea execuției bugetară a U.A.T. Oraş Segarcea la data de 30.06.2022
7022.09.2022rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 22.09.2022
6910.08.2022actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERET, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. UNIRII, NR. 29D, ORAŞ SEGARCEA, JUDETUL DOLJ”- ETAPA I
6805.08.2022aprobarea alocării, din bugetul local, a sumei de 35.850 lei, în vederea participării Ansamblului de folclor „Segărceanca” la Festivalul Naţional (concurs) de Folclor pentru Copii Local şi Tineret al Cântecului şi Dansului Popular Segarcea ”DOBROGE, VATRĂ DE FOLCLOR”, editia a XV-a 2022, la Secţiunea coregrafie dans popular – pentru copii şi tineri cu vârste cuprinse între 7-25 ani mixt, in perioada 30.08.2022-04.09.2022
6728.07.2022aprobarea modificării Orgnigramei şi Statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc Segarcea, cu aplicabilitate de la 01.08.2022
6628.07.2022aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Primăriei Oraşului Segarcea, Judeţul Dolj, cu aplicabilitate in anul 2022
6528.07.2022mandatarea unei persoane sa voteze in Adunarea Generală Local Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Segarcea Oltenia SA din data de 30.07.2022, materialele aflate pe ordinea de zi
6428.07.2022rectificarea bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Segarcea la Segarcea data de 28.07.2022
6328.07.2022alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Oraşului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
6212.07.2022aprobarea Actului aditional la Contractul de concesiune a, serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale nr. 5396/21.07.2020
6112.07.2022atribuirea în folosinţa Serviciului Public – Politia Locală a Orasului, Segarcea, a autoturismului marca Dacia Logan, tipul M1
6012.07.2022scoaterea din funcţiune a autoturismului marca Dacia, tipul Logan Break, aflat în folosinţa Serviciului Public -Politia Locală a Oraşului Segarcea
5930.06.2022aprobarea proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE CLĂDIRE, Local ŞCOALA I SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ, în Segarcea vederea creşterii eficienţei energetice” şi a cheltuielilor legate de proiect
5830.06.2022revocarea Hotărârii nr. 53 adoptată de Consiliul Local Segarcea în şedinţa ”de îndată” din data de 29.06.2022
5730.06.2022aprobarea protocolului de colaborare încheiat între ASOCIATIA ACTIVE, Segarcea YOUROPE și Primăria Oraşului Segarcea
5630.06.2022ajustarea tarifelor pentru iluminatul public pe categorii de lucrări practicate de SC Salubritate Segarcea SRL, cu aplicabilitate de la 01.07.2022
5530.06.2022ajustarea tarifelor la Local lucrările practicate de SC Salubritatea Segarcea Segarcea SRL, cu aplicabilitate de la 01.07.2022
5430.06.2022modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evindentă a, Persoanelor Segarcea
5329.06.2022aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CLĂDIRE SCOALA GENERALĂ 1 SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ, ÎN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” si a cheltuielilor legate de proiect
5230.06.2022rectificarea bugetului de Local venituri şi cheltuieli al Oraşului Segarcea la data de Segarcea 30.06.2022
5130.06.2022încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului llie Marius, din partea Partidului Naţional Liberal, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta
5026.05.2022aprobarea bilanţului contabil pe anul 2021 al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL, Segarcea cu anexele aferente
4926.05.2022suspendarea dlui Ionele Alexandru din funcţia de preşedinte al Clubului Sportiv PROGRESUL Segarcea
4826.05.2022aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Orăşenesc Segarcea a unor Segarcea echipamente medicale
4726.05.2022modificarea hotărârii nr. 10/2022 adoptată de Consiliul Local Segarcea
4626.05.2022modificarea hotărârii nr. 9/2022 adoptată de Consiliul Local Segarcea
4526.05.2022atribuirea şi încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj” şi aprobarea tarifelor aferente
4426.05.2022aprobarea „Procedurii privind răspunderea contraventională a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare” şi Local mandatarea reprezentantului UAT SEGARCEA să Segarcea susţină si să voteze în Adunarea Generală a, Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară, Oltenia aprobarea procedurii
4326.05.2022aprobarea actualizării strategiei de tarifare pentru perioada 2019 -2024 în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (3), din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, completată şi modificată prin O.U.G. 144/2021 şi mandatarea reprezentantului UAT SEGARCEA să sustină și să voteze în Adunarea Generală a Asociatilor, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea actualizării strategiei de tarifare
4226.05.2022mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 30.05.2022, materialele aflate pe ordinea de zi
4126.05.2022aprobarea proiectului de modificare a Regulamentului de organizare şi functionare al Serviciului Public Comunitar Local de, Evidenţă a Persoanelor Segarcea
4026.05.2022rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Segarcea la data de 26.05.2022
3926.05.2022aprobarea execuţiei bugetare a UAT Oraş Segarcea la data de 31.03.2022
3821.04.2022aprobarea Cererii de Finanțare și Devizul General Estimativ pentru proiectul „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în orașul Segarcea, județul Dolj”
3705.04.2022rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea data de 05.04.2022
3605.04.2022alegerea președintelui de ședința pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
3529.03.2022rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 29.03.2022
3429.03.2022modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 57/2018 pentru aprobarea proiectului ”SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL, SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ȘI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTIERĂ PE CARE CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ”
3329.03.2022aprobarea dispoziției de șantier nr. 2 și devizului de lucrări aferent precum și majorarea valorii inițiale a obiectivului de investiții „Consolidare, Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Spital Orășenesc Segarcea – lucrări finanțate de la bugetul local” cu suma de 231 mii lei
3222.03.2022achiziționarea serviciilor de asistență juridică
3122.03.2022aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinației terenurilor din teren arabil-intravilan, zonă locuința, Segarcea și funcțiuni complementare în zonă servicii/comerț pentru construire SUPERMARKET
3022.03.2022desemnarea unui reprezentant din partea U.A.T. Oraș Segarcea, în parteneriatul între COOP AGRICOLA SEGARCEA și U.A.T. Oraș Segarcea în proiectul Creșterea gradului de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare
2922.03.2022aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10/12.04.2017
2822.03.2022aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 4429/31.05.2018
2722.03.2022aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 4400/31.05.2018
2622.03.2022stabilirea cuantumului burselor școlare și numărul acestora, care se vor acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și Școala Gimnazială Segarcea
2522.03.2022indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2023
2422.03.2022mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.04.2022, materialele aflate pe ordinea de zi
2322.03.2022mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 29.03.2022, materialele aflate pe ordinea de zi
2207.03.2022modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 57/2018 pentru aprobarea proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SEGARCEA,  JUDEȚUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE BICICLETE, SI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTIERĂ PE CARE CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ”
2107.03.2022aprobarea documentației tehnico-economice -faza P.Th. și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL  SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE BICICLETE SI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTIERĂ PE CARE CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ”
2007.03.2022aprobarea documentației tehnico-economice -faza P.Th. și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL  SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE  BICICLETE ȘI infrastructură PIETONALĂ, MODERNIZARE CALE RUTIERĂ PE CARE CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZ -ÎNFIINȚARE AUTOBAZĂ”
1907.03.2022desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din cadrul Consiliului Local Segarcea pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru unitățile școlare Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și Coala Gimnazială Segarcea
1810.02.2022aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru personalul contractual Serviciul administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului orașului Segarcea
1707.02.2022aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL  pentru anul 2022
1603.02.2022aprobarea bugetului  consolidat de venituri  și cheltuieli al Rasului Segarcea pentru anul 2022
1503.02.2022aprobarea situațiilor  financiare și execuția bugetară a UAT Segarcea la data de 31.12.2021
1403.02.2022modificarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Segarcea adoptată prin HCLnr 60/08 09.2021
1325.01.2022darea în administrare  temporară a serviciului de operare a instalațiilor de  gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului. ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”
1225.01.2022aprobarea semnării unui Local parteneriat între COOP AGRICOLA Segarcea și UAT  oraș Segarcea  în proiectul Creșterea gradului de promovare a alimentației sănătoase prin dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare
1125.01.2022aprobarea Organigramei și  Statului de funcții al SC Salubritate Segarcea SRL, cu aplicabilitate de la 01.01.2022
1025.01.2022aprobarea ajustării tarifelor pentru iluminat public pe categorii de lucrări practicate de SC Salubritate Segarcea SRL, cu aplicabilitate în anul 2022
925.01.2022aprobarea ajustării tarifelor la lucrările practicate de SC Salubritate Segarcea SRL, cu aplicabilitate în anul 2022
825.01.2022aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local cu aplicabilitate în anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
725.01.2022stabilirea normativelor proprii de cheltuieli ale consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea UAT Oraș Segarcea
625.01.2022organizarea rețelei școlare începând cu data de 01.09.2022 la nivelul Orașului Segarcea
520.01.2022alegerea președintelui de ședința pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
420.01.2022aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea, cu aplicabilitate de la 01.02.2022
306.01.2022modificarea Local Segarcea nr. 1 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința „de îndată” din data de 05.01.2022
205.01.2022aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021
105.01.2022acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A și sursa E pentru anul 2021
Sari la conținut