SPCLEP Segarcea

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Minorul să fie însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. certificatul de naștere, original și copie;
 3. actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, de încredințare a minorului unuia dintre părinți, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 5. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei).

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul în condițiile legii.
Pentru minorul care deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Documente necesare pentru eliberarea primului act de identitate în situația în care este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;
 2. certificatul de naștere, original și copie;
 3. solicitantul să fie însoțit de unul dintre părinți ori de o terță persoană, pentru a da o declarație despre identitatea acestuia;
 4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 5. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea actelor de identitate sau preschimbarea buletinelor de identitate

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate deținut anterior;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 6. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original – dacă este cazul;
 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original;
 8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 9. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea unei noi cărti de identitate, in cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate deținut anterior;
 3. cartea de alegător (dacă este cazul);
 4. certificatul de naștere, original și copie;
 5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 6. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 7. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original;
 8. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 10. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate(7 lei);
 11. hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Documente necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, în cazul schimbării adresei de domiciliu

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate deținut anterior;
 3. cartea de alegător (dacă este cazul);
 4. certificatul de naștere, original și copie;
 5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 6. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 7. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original;
 8. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 10. declarație de primire în spațiu din partea proprietarului, dacă este cazul;
 11. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate în cazul furtului, pierderii, distrugerii sau deteriorării actului de identitate

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate, în cazul deteriorării;
 3. cartea de alegător (dacă este cazul);
 4. certificatul de naștere, original și copie;
 5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 6. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 7. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 8. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 10. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)
 11. un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie.

Documente necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate provizorii pentru cetățenii care nu pot face dovada numelui, prenumelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (1 leu);
 3. după caz, unul din documentele de mai jos :
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  • un document emis de instituții sau autorități publice – cartea de alegător, pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie.

Stabilirea reședinței

Pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, persoana interesată prezintă o cerere pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței, la care anexează următoarele documente:

 1. cererea pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței, la care anexează următoarele documente:
 2. actul de identitate în care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;
 3. documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 4. declarație de primire în spațiu din partea găzduitorului, dacă este cazul;

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate pe bază de procură

În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, inmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului,etc.
Procura trebuie să aibă aplicată fotografia (marimea � cm cu bandă albă de 7 mm) solicitantului și să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.
La procura se atașează o fotografie, ștampilată pe verso, identică cu cea care a fost aplicată pe procură.

Nerespectarea Obligațiilor Cetățenilor constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 1. cu amendă de la 25 lei la 50 lei:
  • deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate;
  • netrimiterea de către persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor;
  • nepredarea de către persoană care a declarat actul de identitate pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.
 2. cu amendă de la 40 lei la 80 lei:
  • nesolicitarea eliberării actului de identitate, de către minorul care a împlinit vârsta de 14 ani în termen de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor;
  • modificarea, adăugirea sau alte mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea acestuia;
  • nesolicitarea unei noi cărți de identitate în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile următoare:
   • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, dată ori locul nașterii;
   • în cazul schimbării domiciliului;
   • în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
   • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
   • în cazul deteriorării actului de identitate;
   • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
   • la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea;
   • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
   • în cazul schimbării sexului;
   • în cazul anulării.
  • nesolicitarea unei noi cărti de identitate, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
  • nesolicitarea înscrierii mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate a persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuință secundară.
 3. cu amenda de la 75 lei la 150 lei:
  • Persoana care găzduiește o alta persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, și nu anunță poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul. Excepție face persoana care locuiește la o alta adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic sau persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.
  • Darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

Constatarea acestor contravenții și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și de către politiști.

Personalului destinat asigurării relațiilor cu publicul îi revin următoarele obligații pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor :

 1. să dea dovadă de disciplină atât în relațiile cu cetățenii, cât și în cadrul instituției în care își desfășoară activitatea;
 2. să fie calm, politicos și respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relației cu publicul;
 3. să manifeste o atitudine pozitivă și răbdare în relația cu cetățeanul;
 4. să folosească un limbaj adecvat și corect din punct de vedere gramatical;
 5. să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor relevante obținute de la cetățean;
 6. să formuleze răspunsuri legale, complete și corecte și să se asigure că acestea sunt înțelese de cetățean;
 7. să îndrume cetățeanul către serviciul de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele structurii;
 8. să întrerupă activitatea cu publicul numai în situația folosirii de către cetățean a unui limbaj trivial, a formulării de amenințări la adresa sa ori a utilizării de către cetățean a violenței verbale/fizice

TERMENE DE SOLUȚIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE:

 • termenul de 30 de zile reglementat prin dispoziții legale în vigoare se poate prelungii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului de evidență a persoanelor;
 • termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate – 7 zile.
 • posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate; situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare.
 • termenul de eliberare a cărților de identitate provizorii – 3 zile.
 • termenul pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – 1 zi.

COORDONATELE DE CONTACT ALE S.P.C.L.E.P. SEGARCEA

S.P.C.L.E.P.SEGARCEA
Str.Unirii nr.52
Tel./fax-0251210981
e-mail: segarcea@cjdolj.ro
Localitati arondate: Ors. Segarcea si comunele Dranic, Giurgita, Lipovu

Program de lucru cu publicul

Primiri cereri eliberare acte de identitate
Luni 9:00 – 12:00
Marti 9:00 – 12:00
Miercuri 9:00 – 12:00
Joi 10:00 – 12:00
Vineri 8:00 – 10:00

Eliberare acte de identitate
Luni 13:00 – 16:30
Marti 13:00 – 16:30
Miercuri 13:00 – 16:30
Joi 8:30 – 16:30
Vineri 8:30 – 16:30

Sari la conținut