Impozitul pe mijloace de transport

1. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

1.1 TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

 În termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii/instrainarii/radierii unui mijloc de transport inmatriculat sau înregistrat in Romania, sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru, proprietarul/locatarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, la care v-a anexa acte doveditoare în acest sens.

 1.2 TERMENE DE PLATA:

 Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se acordă o bonificație de 10%.

 Conform art.183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

 – Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelui local, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

 – Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei.

1.3 ACTE NECESARE PENTRU:

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI DOBANDITE DE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de înmatriculare
 • Declaratie de impunere ( Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006 )
 • 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”);
 • Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului. (doar in cazul in care autoturismul nu este cumparat de la producator / dealer autorizat / importator);
 • Fotocopie C.I. proprietar / fotocopie C.U.I;
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBANDITE DIN STRAINATATE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006 )
 • Fisa de inmatriculare;
 • Factura sau contract de vanzare-cumparare, tradus in limba romana de un traducator autorizat;
 • Fotocopie C.I. proprietar/fotocopie C.U.I;
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT  DOBANDITE DE PERSOANE FIZICE:

 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006 )
 • Fisa de inmatriculare (doar in cazul in care actul de proprietate este factura);
 • Fotocopie factura sau 3 exemplare Contract de instrainare – dobandire a unui mijloc de transport  – model 2016 ITL – 054 sau 3 Facturi, (1 original si 2 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”);
 • Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura),
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Fotocopie C.I. proprietar;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT  DOBANDITE DE PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006 )
 • Fisa de inmatriculare (doar in cazul in care actul de proprietate este factura);
 • Fotocopie factura sau 3 exemplare Contract de instrainare – dobandire a unui mijloc de transport – model 2016 ITL – 054 sau 3 Facturi, (1 original si 2 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”);
 • Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura)
 • Imputernicire din partea societatii si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Fotocopie C.U.I societate.

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT LEASING  PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005Model 2016 ITL – 006)
 • Fisa de inmatriculare;
 • Fotocopie contract de leasing;
 • Fotocopie proces verbal de predare-primire sau nota de livrare;
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Fotocopie C.I. / fotocopie CUI locatar;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT DOBANDITE PRIN ALTE MODALITATI PREVAZUTE DE LEGE DE CATRE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere auto (Model 2016 ITL – 005, Model 2016 ITL – 006, Model 2016 ITL – 007);
 • Fisa de inmatriculare;
 • Fotocopie Procesul-verbal de adjudecare/Certificat de adjudecare; (in cazul celor dobandite in urma licitatiei publice);
 • Fotocopie Procesul-verbal de licitaţie (in cazul actelor de proprietate prevazute la pct.3);
 • Fotocopie Certificat de mostenitor/act de partaj/donatie etc.
 • Fotocopie Certificat de deces/certificat de divort etc. (in cazul documentelor prevazute la pct.5);
 • Fotocopie C.I;
 • Fotocopie carte de identitate a vehiculului.
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE IN CAZUL DISTRUGERII – CASARII:

 • Declaratie de scadere auto. (ITL 027 model 2009);
 • Radiere politie-original;
 • Fotocopie certificat de distrugere;
 • Fotocopie C.I. Auto;
 • Fotocopie C.I. /fotocopie CUI proprietar;
 • Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE ÎN CAZUL INSTRAINARII:

 1. Declaratie de scadere auto. (ITL 027 model 2009);
 2. 5 exemplare Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport model 2016 ITL -054;
 3. Fotocopie C.I. Auto;
 4. Fotocopie C.I/fotocopie CUI cumparator;
 5. Fotocopie C.I. vanzator;
 6. Imputernicire si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz).

 SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

 1. Declaratie de scadere auto (ITL 027 model 2009);
 2. Fisa de inmatriculare;
 3. 5 Facturi (1 original si 4 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”);
 4. Imputernicire din partea societatii si fotocopie C.I. imputernicit (dupa caz);
 5. Fotocopie C.I. Auto;
 6. Fotocopie C.I/CUI cumparator;
 7. Fotocopie CUI societate.

 IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 1. Declaratie de impunere (Model 2016 ITL – 007);
 2. 3 exemplare „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”), dupa caz;
 3. Factura sau contract de vanzare-cumparare, tradus in limba romana de un traducator autorizat (in cazul in care este dobandita din strainatate);
 4. Certificat de atestare fiscala sau numarul de înregistrare din REMTII model 2016 ITL -053 inscris pe factura de catre organul fiscal de la sediul/punctul de lucru al vanzatorului, (doar in cazul in care actul de proprietate este factura);
 5. Fotocopia C.I. / C.U.I proprietar (după caz);
 6. Certificat de ambarcațiune de agrement/CI Auto  (după caz);
 7. Fișă de inmatriculare;
 8. Imputernicire și fotocopie CI imputernicit (dupa caz).

 SCĂDERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 1. Declarație de scădere (ITL 027 model 2009);
 2. 3 exemplare „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL -054 sau 3 Facturi ( 1 original si 2 fotocopii cu menţiunea „Conform cu originalul”), dupa caz;
 3. Fotocopia C.I./C.U.I proprietar (după caz);
 4. Fotocopie C.I/CUI cumparator;
 5. Certificat de ambarcațiune de agrement/CI Auto  (după caz);
 6. Fișă de inmatriculare (dupa caz);
 7. Imputernicire și fotocopie C.I imputernicit (după caz).

 IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI FISCAL:

 1. Declarație de scădere  (ITL 027 model 2009);
 2. Fotocopia actului de identitate;
 3. Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 4. Fotocopia actului de proprietate;
 5. Imputernicire și fotocopie C.I imputernicit (după caz).

 ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT, ÎN CONDIȚIILE CODULUI FISCAL:

 1. Declaratie  (Model 2016 ITL – 005, 006, 007);
 2. Fotocopia actului de identitate;
 3. Actul justificativ în baza căruia beneficiază de scutire;
 4. Fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport pentru care se solicită scutirea;
 5. Declarație pe propria răspundere autentificată sau orice document emis de o instituție publică, care atestă că este reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav sau accentuat sau al persoanei încadrate în gradul I de invaliditate și are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana cu handicap grav sau accentuat şi persoana încadrate în gradul I de invaliditate. (daca este cazul).

2. ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, COMERCIANȚI AUTO SAU SOCIETĂȚI DE LEASING

             Potrivit prevederilor art.469. alin.1 lit.O din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, NU se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

             Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016
pct.108. pentru aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit.o din Codul fiscal, operatorii economici, comercianţi auto sau societăţi de leasing care au mijloace de transport înregistrate ca stoc de marfă prezintă, după caz, următoarele:

a) proces-verbal de reintrare în posesie a vehiculului înscris ca marfă pe stoc – în copie;

b) declaraţie de inventar;

c) extras din situaţiile financiare care dovedesc înscrierea pe stoc;

d) dovada radierii din circulaţia pe drumurile publice;

e) o cerere de scoatere din evidenţele fiscale;

f) copie a actului de înstrăinare-dobândire către un operator economic care are ca obiect de activitate reciclarea/vânzarea pieselor rezultate din dezmembrarea mijlocului de transport şi/sau a oricărui alt act doveditor al recunoaşterii daunei totale de către asigurător sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat către un operator specializat în dezmembrarea şi reciclarea vehiculelor, în cazul mijlocului de transport declarat daună totală.

            Iar potrivit prevederilor art.471 alin.7 din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

             Totodată, în vederea declarării mijloacelor de transport înregistrate ca stoc de marfă, este necesar să depuneți o data cu declarația de impunere și fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport potrivit – Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016  – pct.123. La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire şi să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registrul prevăzut la pct. 101.

             Ordonanţa nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România – Art. 10. alin.(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

Sari la conținut